MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zaměření školky

V MŠ plánujeme podle školního vzdělávacího programu: "Čtyři lístky ke štěstí". Program je rozpracován do integrovaných bloků a tématických celků třídních vzdělávacích programů, které se řídí věkem dětí, jejich schopnostmi, zájmem dětí a jejich zaměřením. Denní příprava je pro učitelky samozřejmostí, nikoliv písemnou povinností.

Program je zaměřen na poznávání světa kolem nás v duchu lidských a etických hodnot, vytvoření základů celoživotního učení a budování sociálních vztahů, zvyšování zdravého sebevědomí, sebehodnocení a zdravé komunikace, které jsou nejlepší ochranou proti možné šikaně a závislostem.

Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, přizpůsobit se životu v sociální komunitě a přijmout určité morální hodnoty.

Našim hlavním cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet  zcela přirozeně.

Filozofie programu

 • L - Láska ( naučit se mít rád sebe a svět ve kterém žiji)
 • I - Individualita  (tvoření vlastního úsudku a respektování názorů druhých)
 • S - Spolupráce (učit se spolupracovat s vrstevníky, ale i dospělými)
 • T - Tolerance  (učit se řešit konfliktní situace - hledat společné řešení, tolerovat názory druhých)
 • E- Emoce, Empatie (pojmenovat a zvládat svoje pocity, vcítit se do pocitu druhého) 
 • K- Kreativita (posilovat vlastní fantazii, sebevědomí a sebehodnocení)

Popis organizace a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody, bezpečí a důvěryhodného prostředí. Jednou ze stěžejních metod je používání komunikačního kruhu, který napomáhá budování vztahů na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Zajímáme se o vztahy mezi dětmi. Snažíme se, aby děti neznaly stres, napětí a uměly se pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Posláním komunikačního kruhu je navození prožitku a výměna informací, které se týkají našich postojů, pocitů a názorů.

Ve vzdělávání nabízíme nadstandardní aktivity:

zájmové kroužky (keramika) kurz plavání, výlety, exkurze, škola v přírodě, společné akce s rodiči.

Prostředky, které používáme

 • celkové pozitivní klima ve škole
 • partnerství s rodiči i dětmi
 • tvoření společných pravidel – Bezradník
 • možnost podívat se a pobýt ve škole
 • domluva o zvláštních potřebách dítěte
 • společné prožívání všech radostí

Integrované bloky ŠVP pro školní rok 2023/2024

1. VŮNĚ JABLÍČEK                     /září říjen/
2. ZVONY A ZVONKY                 /listopad, prosinec/
3. LEDOVÉ KVĚTY                      /leden, únor/
4. SLUNÍČKO ČARUJE                /březen, duben/
5. HURÁ DO PŘÍRODY               /květen, červen/

Co ještě v naší školce nabízíme

 • Vzdělávání pomocí interaktivní tabule
 • Kulturní program dětí MŠ při vítání nových občánků na MěÚ
 • Plavecký výcvik předškolních dětí (AquaBella Poděbrady)
 • Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ; účast učitelek MŠ při zápisu dětí do ZŠ
 • Logopedická poradna - log. prevence - paní učitelka Dana Michnová, Veronika Malá, Dis. - Logohrátky
 • Environmentální výlety 
 • Účast ve výtvarných soutěžích 
 • Výlety, exkurze
 • Divadelní představení v MŠ
 • Fotografování dětí
 • Zpívání s pianinem
 • Světélkování ve školce II. - akce s rodiči
 • Sv. Martin ve školce
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • Vánoční besídka v Hálkově divadle
 • Slavíme svátek maminek a tatínků
 • Slavíme den dětí
 • Beseda s myslivci
 • Karnevalový rej
 • Vynášení Morany
 • Čarodějnický rej v MŠ
 • Čarodějnické odpoledne s rodiči
 • Škola v přírodě 
 • Fotbalový turnaj rodičů MŠ x MŠ Sluníčko
 • Návštěva Rudolfina pro předškolní děti
 • Zahradní slavnost se závěrečnou akademií dětí, pasování prvňáčků
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ Nymburk
 • Přespáníčko v MŠ