MŠ ČTYŘLÍSTEK NYMBURK

Zaměření školky

V MŠ plánujeme podle školního vzdělávacího programu: "Čtyři lístky ke štěstí". Program je rozpracován do integrovaných bloků a tématických celků třídních vzdělávacích programů, které se řídí věkem dětí, jejich schopnostmi, zájmem dětí a jejich zaměřením. Denní příprava je pro učitelky samozřejmostí, nikoliv písemnou povinností.

Program je zaměřen na poznávání světa kolem nás v duchu lidských a etických hodnot, vytvoření základů celoživotního učení a budování sociálních vztahů, zvyšování zdravého sebevědomí, sebehodnocení a zdravé komunikace, které jsou nejlepší ochranou proti možné šikaně a závislostem.

Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, přizpůsobit se životu v sociální komunitě a přijmout určité morální hodnoty.

Našim hlavním cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet  zcela přirozeně.

Filozofie programu

 • L - Láska ( naučit se mít rád sebe a svět ve kterém žiji)
 • I - Individualita  (tvoření vlastního úsudku a respektování názorů druhých)
 • S - Spolupráce (učit se spolupracovat s vrstevníky, ale i dospělými)
 • T - Tolerance  (učit se řešit konfliktní situace - hledat společné řešení, tolerovat názory druhých)
 • E- Emoce, Empatie (pojmenovat a zvládat svoje pocity, vcítit se do pocitu druhého) 
 • K- Kreativita (posilovat vlastní fantazii, sebevědomí a sebehodnocení)

Popis organizace a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody, bezpečí a důvěryhodného prostředí. Jednou ze stěžejních metod je používání komunikačního kruhu, který napomáhá budování vztahů na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Zajímáme se o vztahy mezi dětmi. Snažíme se, aby děti neznaly stres, napětí a uměly se pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Posláním komunikačního kruhu je navození prožitku a výměna informací, které se týkají našich postojů, pocitů a názorů.

Ve vzdělávání nabízíme nadstandardní aktivity:

zájmové kroužky (keramika) kurz plavání, výlety, exkurze, škola v přírodě, společné akce s rodiči.

Prostředky, které používáme

 • celkové pozitivní klima ve škole
 • partnerství s rodiči i dětmi
 • tvoření společných pravidel – Bezradník
 • možnost podívat se a pobýt ve škole
 • domluva o zvláštních potřebách dítěte
 • společné prožívání všech radostí

Integrované bloky ŠVP pro školní rok 2021/2022

1. VŮNĚ JABLÍČEK                     /září říjen/
2. ZVONY A ZVONKY                 /listopad, prosinec/
3. LEDOVÉ KVĚTY                      /leden, únor/
4. SLUNÍČKO ČARUJE                /březen, duben/
5. HURÁ DO PŘÍRODY               /květen, červen/

Co ještě v naší školce nabízíme

 

 • vzdělávání pomocí interaktivní tabule
 • kulturní program dětí MŠ při vítání nových občánků na MěÚ
 • plavecký výcvik předškolních dětí 
 • canisterapie
 • muzikoterapie
 • návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ; účast učitelek MŠ při zápisu dětí do ZŠ
 • logopedická poradna - log. prevence - paní učitelka Dana Michnová
 • účast ve výtvarných soutěžích 
 • výlety, exkurze
 • divadelní představení v MŠ
 • fotografování dětí
 • zpívání s pianinem
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • vánoční slavnost (Zpívání na zahrádce nebo Auditorium ZŠ Komenského)
 • slavíme svátek maminek a tatínků
 • bruslení
 • beseda s myslivci
 • karnevalový rej
 • vynášení Moreny
 • škola v přírodě 
 • zahradní slavnost se závěrečnou akademií dětí, pasování prvňáčků
 • slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ Nymburk